Splošni pogoji poslovanja

V povezavi z obiskano spletno trgovino https://www.kullajf.si/ in nakupom izdelkov na njej, velja, da je:

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec

OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.
Žabjak 9C
2250 Ptuj
Matična številka: 8702101000
Davčna številka: SI 17657717

Elektronski naslov: info@kullajf.si

Družba OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o. je od dne 28. 8. 2020 vpisana pri Okrožnem sodišču v Ptuju pod zaporedno številko vpisa Srg. 2020/27383 kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 7.500 EUR. Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

Uvodne definicije pojmov

 • OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica lastne spletne trgovine – www.kullajf.si (v nadaljevanju: spletna trgovina).
 • Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.kullajf.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da družba potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: www.kullajf.si/splosni-pogoji-poslovanja,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec oziroma uporabnik): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila.
 • potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • kupec: je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani »Plačilo« v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, klikne na gumb »Plačaj zdaj«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi 

 • www.kullajf.si/splosni-pogoji-poslovanja. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.
 • V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

  V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

  Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

  Vsebine spletne trgovine so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, v tem jeziku pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

  Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: 

 • www.kullajf.si/varovanje-osebnih-podatkov.
 • Spremembe teh Splošnih pogojev

  Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini.

  Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

  V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

  Na podstrani 

 • www.kullajf.si/splosni-pogoji-poslovanja spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.
 • V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

  Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

  Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

  V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

  – elektronsko sporočilo na naslov: info@kullajf.si

  – ali fizično pošto na naslov:

  OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.
  Žabjak 9C
  2250 Ptuj

  Odgovornost za delovanje spletne trgovine

  Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

  Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, ter glede prenešenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

  Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

  Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

  Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

  Opisi izdelkov in fotografije

  Družba nudi obiskovalcem informacije o izdelku, slike izdelka ter druge informacije glede izdelkov z največjo možno mero skrbnosti in ažurnosti, pri čemer lahko obstajajo pomanjkljivosti glede njihove natančnosti.  Pri vnosu podatkov o izdelkih v spletno trgovino vselej namreč obstaja možnost nastanka tipkarskih in drugih napak. Vsi obvezni in predpisani podatki o izdelku so vselej navedeni na izdelku oziroma njegovi etiketi ali embalaži.

  Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne odražajo oziroma zagotavljajo lastnosti dejanskega izdelka. Ob prejemu izdelka in pred njegovo uporabo je potrebno skrbno prebrati navodila za uporabo in ostale pomembne informacije proizvajalca. O razhajanju objavljenih podatkov in dejanskih lastnosti izdelka lahko kupec družbo obvesti na naslovu info@kullajf.si ter odstopi od pogodbe v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

  Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

  Obiskovalec ob obisku ter izvedbi nakupa na spletni trgovini družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let oziroma da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev nakupa.

  Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem takšna oseba predhodno ne pridobi izrecnega dovoljenja svojega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov oziroma izvedbo nakupa, družbo kontaktirati na naslovu:  info@kullajf.si

  Postopek izvedbe nakupa na spletni trgovini je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa na spletni trgovini.

  Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

  V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve njenega starša oziroma skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

  Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu  info@kullajf.si , družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

  Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

  Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

  Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

  • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;
  • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine s klikom na simbolične slike izdelkov ali simbolične slike kategorij (»Dom«, »Kuhinja«, »Lepot in zdravje«, »Tehnologija«, ipd.);
  • oziroma iskanje in ogled izdelkov ter njihovo sortiranje glede na izbrani pregled izdelkov s pomočjo razvrščanja (»Privzeto razvrščanje«) ter filtriranja (»Filter) in ogled posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka ;
  • pregled opisa in karakteristik izdelka na podstrani izdelka, ki se pojavi po kliku na izdelek, ter zaloge izdelka in pregled cene z možnostjo izbora količine za nakup z vnosom izbrane količine v ustrezno polje (oziroma s klikom na gumba »+« ali »-« ob vnosnem polju) oziroma barve izdelka;
  • dodajanje izbranega izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;
  • pregled izdelkov v košarici ter njihovih cen in količin, možnost odstranjevanja izdelkov iz košarice s klikom na gumb »Odstrani izdelek«, možnost spreminjanja količine izdelkov s klikom na gumba »+« ali »-« ob posameznem izdelku, možnost dodajanja kod za unovčenje popustov v vnosnem polju »Koda kupona«, ter klik na gumb »Nadaljuj na blagajno« za naslednji korak zaključka nakupa;
  • na koraku »Zaključek nakupa« obiskovalec za izvedbo nakupa vnese zahtevane podatke (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, ulico, poštno številko in kraj dostave, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), oziroma podatke o drugem naslovu, kjer naj se dostava vrši, ter morebitne pripombe v zvezi z naročilom in izbere plačilno metodo (»Plačilo z denarjem po povzetju«, »Plačilo s kartico po povzetju«, »Kreditne kartice«, »PayPal«, »Neposredna bančna transakcija«), pri čemer pri posamezni izbrani plačilni metodi vnese še zahtevane podatke (npr. številko kartice in mesec oziroma leto veljavnosti kartice, ipd.) in po potrebi naročilu doda opcijsko pakiranje (»Darilno pakiranje«, »Božično pakiranje«), ter pregleda vse vnesene podatke, izbrane izdelke ter končno ceno naročila skupaj z davkom in ceno dostave;
  • v kolikor je obiskovalec preveril vse nadpisane podatke in vsebino košarice ter končno ceno naročila in se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev ter želi izvršiti zadani nakup, označi vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja« in klikne na gumb »Kupite sedaj«, s čimer odda svoje naročilo;
  • s klikom na gumb »Kupite sedaj« in ob uspešni oddaji naročila – t.j. prejemu potrditve naročila, ki ga obiskovalec nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 minut prejme na vneseni elektronski naslov, je pogodba med obiskovalcem (kupcem) in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena,
  • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;
  • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka bistveno razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev).

  Odstop od pogodbe s strani družbe

  Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub kupčevem prejemu potrditve veljavno oddanega naročila, kadar:

  – kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;

  – je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;

  – je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno zavajajoč;

  – je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;

  – družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;

  – je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

  – je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

  pri čemer bo družba v zvezi s tem obvestila kupca s sporočilom, ki bo poslan na vneseni elektronski naslov, smiselno pa se bodo glede nastale situacije uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

  Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

  Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

  • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
  • vidi in pregleda opis izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
  • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine (klik na gumb  »+« oziroma »-« oziroma vnos druge količine izdelka v ustrezno vnosno polje) ;
  • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (klik na gumb »Odstrani izdelek« oziroma »-«);
  • doda ali odstrani opcijsko pakiranje (klik na gumb zadevnega opcijskega pakiranja).

  Prav tako, je pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

  • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;
  • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.);
  • spreminja izbrani način plačila ter;
  • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

  tako, da spremembo vnese v zadevno vnosno polje oziroma se vrne na pretekli korak, pri čemer se je pri vsakem od korakov možno vrniti na pretekli korak ali zapustiti zadevni korak (npr. klik na gumb, ki vodi na prejšnji korak, klik na gumb »Nazaj« v brskalniku).

  Cene izdelkov

  Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne trgovine. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

  Vse cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV. Cene izdelkov veljajo do odprodaje zalog.

  Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave na zadevnem koraku zaključka nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode, pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

  V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

  Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

  Načini plačila

  Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

  • »Kreditne kartice« plačilo z bančno kartico Mastercard, American Express ali Visa,
  • »Plačilo z denarjem po povzetju« in »Plačilo s kartico po povzetju«: plačilo po povzetju, ki ga je mogoče opraviti pri družbah za dostavo blaga oziroma ponudnikih poštnih storitev, s katerimi družba sodeluje. Pri tej vrsti plačila lahko kupec plača z gotovino oziroma kartico,
  • »Neposredna bančna transakcija«: bančno nakazilo v povezavi s podatki, ki jih kupec prejme na svoj elektronski naslov ob uspešno oddanem naročilu,
  • »PayPal« plačilo s pomočjo plačilne storitve PayPal (https://www.paypal.com/si/home).

  Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

  Posredovanje računa

  Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi natisnjen račun. Na računu je navedena razčlenjena cena skupaj z davkom in morebitno ceno dostave.

  Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

  Dostava

  Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji:

  • General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve, d. o. o. (https://gls-group.eu/SI/sl/home).

  Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije.

  Predvideni rok dostave

  Družba skupaj s partnerji za dostavo sicer izdelke dostavlja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, pri čemer je predvideni rok dostave 2 do 3 dni od potrditve naročila, odvisno od naslova za dostavo, ki ga je vnesel kupec.

  Ure, ko partnerji za dostavo vršijo dostave so praviloma med 08:00 in 16:00 (od ponedeljka do petka).

  Predviden rok dostave je zgolj informativne narave, pri čemer velja, da je rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda partnerju za dostavo, izven njenega vpliva.

  Družba si posledično pridržuje pravico, da predvideni rok dostave podaljšati za 48 ur in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih zamudnih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

  Cena dostave

  Za vsa naročila velja enotna cena dostave, ki znaša 3,70 EUR.

  Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

  Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

  Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

  Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

  Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

  Posebne oznake izdelkov:

  •  z oznako “Novo” je lahko označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca;
   •    z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se lahko označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku (t.j. prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Akcijski izdelki, ki so del razprodaj, so vselej označeni z časovno oziroma količinsko zamejitvijo posamezne razprodaje, pri čemer je zadevna zamejitev navedena na podstrani posameznega izdelka;
  •  z oznako »Drugi kupujejo« oziroma »Priljubljeno« lahko družba označi artikle, katerih zaloge se primerjalno gledajo prodajo hitreje od zalog drugih artiklov iste kategorije;
   •    z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma “Trenutno ni dobavljiv” je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bo družba v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako “Popust« oziroma “Akcija” ter pripisali oznako “Trenutno ni na zalogi”, oziroma sicer onemogočila, da bi bil tak izdelek dodan v košarico;
  •  z oznako “Rabljeno” je označeno izdelek, ki je že bil v uporabi. Stanje rabljenega izdelka je vselej navedeno ob izdelku, rabljeni izdelki pa imajo nižjo ceno od enakih izdelkov, ki še niso bili rabljeni.

  Odstop od pogodbe

  Vsak kupec (navedeno velja izključno za kupce, ki so potrošniki), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (izvedenega oziroma dostavljenega naročila), ne da bi mu bilo treba za to navesti razlog.

  Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, ko v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

  Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje IZPOLNJENI OBRAZEC (Odstop od pogodbe), ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

  • elektronski naslov družbe:

  info@kullajf.si , ali

  • fizični naslov družbe:

  OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.
  Žabjak 9C
  2250 Ptuj

  Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 14 dnevnem roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

  Dejansko vračilo prejetih izdelkov družbi znotraj zgoraj navedenega roka za odstop od pogodbe se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (pošiljanje posebnega sporočila oziroma obrazca v tem primeru ni potrebno).

  V primeru odstopa od pogodbe mora kupec družbi vselej vrniti prejete izdelke. Vse dokler družba ne prejme izdelkov, glede katerih kupec uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe, družba kupcu ne bo vrnila pripadajočega plačila, t.j. kupnine in stroškov dostave izdelkov do kupca.

  Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?

  Skladno s petim odstavkom 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec med drugim nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi blaga, v primeru:

  • zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat,
  • blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
  • blaga, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam

  Odstop od pogodbe prav tako ni mogoč v drugih primerih blaga, ki so našteti v petem odstavku 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov in v primerih, kadar skladno z drugim odstavkom 43.a členom istega zakona, vrednost plačil, ki jih mora v zvezi z nakupom plačati kupec, ne presega 20 EUR.

  Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

  V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke.

  Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo, da odstopa od pogodbe.

  To kupec stori tako, da izdelek pošlje:

  • po pošti na fizični naslov družbe:

  OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.
  Žabjak 9C
  2250 Ptuj

  Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov (t.j. dostave izdelkov od kupca do družbe), ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

  Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, bremenijo družbo.

  Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

  Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

  Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

  V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe (npr. gre za blago, glede katerega je mogoče odstopiti od pogodbe, se odstop vrši znotraj 14 dnevnega roka, ipd.), bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

  V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5ih dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

  Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

  Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne kupcu v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

  Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

  V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.

  Stvarne napake na izdelku

  Izdelek ima stvarno napako, če nima:

  • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
  • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

  Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka spletne trgovine, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini.

  Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

  • odpravo napake,
  • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
  • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
  • vračilo plačanega zneska.

  Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

  Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

  Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

  Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

  Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

  Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji na:

  • elektronski naslov družbe:

  info@kullajf.si, ali na

  • fizični naslov družbe:

  OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.
  Žabjak 9C
  2250 Ptuj

  pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek bil kupljen pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi bo družba kupca zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregleda (npr. družba lahko na lastne stroške organizira pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

  Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

  Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavljanju stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

  Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku 8 dni.

  Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

  Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

  • elektronskega naslova družbe:

  info@kullajf.si

  Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo po svojih najboljših močeh prizadevala morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno sodišče v Ljubljani, ki  premore tudi ustrezno stvarno pristojnost.

  Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

  Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in Zakona o varstvu potrošnikov.

  Garancija

  Družba bo kupcu ob nakupu izdelkov glede katerih je izdajanje garancije za brezhibno delovanje blaga obvezno, oziroma ob nakupu izdelkov, glede katerih proizvajalec nudi prostovoljno garancijo, poleg računa vselej izročila tudi garancijski list, ter navodila za sestavo in/ali uporabo izdelkov. Družba bo prav tako zagotavljala brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka ter najkasneje v roku 45 dni, v kolikor izdelki ne bodo delovali brezhibno oziroma ne bodo imeli lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

  Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku v garanciji. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu.

  Med blago, glede katerega je proizvajalec dolžan nuditi garancijo za brezhibno delovanje praviloma ne sodijo akumulatorski baterijski vložki splošne rabe, žarnice, varovalke, elektronske komponente in drugo potrošno blago.

  Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

  Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi kupcem, ki niso potrošniki.

  Izvensodno reševanje potrošniških sporov

  Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni trgovini.

  Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

  Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

  Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

  Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:

  • glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (

  vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,

  • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne trgovine,
  • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb košarice oziroma na gumb »Dodaj v košarico« ali »Zaključek nakupa«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
  • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani »Zaključek nakupa« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« ali »Zaključek nakupa« oziroma v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
  • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani »Zaključek nakupa«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« ali »Zaključek nakupa« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
  • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
  • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
  • možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene potrošniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

  Druge informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:

  • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
  • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
  • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
  • stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
  • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
  • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
  • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
  • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene potrošniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

  Vklopi razum zahtevaj račun

  Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

  Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

  Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 14. 12. 2020 dalje.

  OLPIJAPI, spletna trgovina, marketing in nepremičnine, d. o. o.